Author: Maadhin

އަޅުގަނޑު މިލިޔުން ޚާއްޞަކޮށްލަނީ ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ ލޮބުވެތި ދައްތައިން ކަމުގައިވާ މ.މުލައް ކީރަންމާގެ ސަކީނާ އަލީ (ތިއްތައްތަ) އަދި މ.މުލައް މުދިންގޭ ފާއިޒާ ހުސައިން (ތިއްތިމަންމަ)…

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދިރިއުޅުމުގައި އެހެންމީހުންގެ އިޙްތިރާމާއި ލޯބި ހޯދައި މުޖްތަމަޢުގައި ނަންހިފޭ ޝަހުސިއްޔަތަކަށް ވުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. އެގޮތުން މީހުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު މީހަކަށް ވުމަށްޓަކައި …

     ވިޔަފާރިއެއް އުފެދި ކުރިއަރަމުންދާއިރު، ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުރައްކަލަކީ ކުރިން ލަފާނުކުރެވޭ ހާދިސާތަކާއި ހާލަތްތަކަށް، އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ “ރިސްކަށް” ހަރުދަނާ ސްޓްރެޓެޖީއެއް ނެތުމެވެ.…