Browsing: Biography

އަޅުގަނޑު މިލިޔުން ޚާއްޞަކޮށްލަނީ ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ ލޮބުވެތި ދައްތައިން ކަމުގައިވާ މ.މުލައް ކީރަންމާގެ ސަކީނާ އަލީ (ތިއްތައްތަ) އަދި މ.މުލައް މުދިންގޭ ފާއިޒާ ހުސައިން (ތިއްތިމަންމަ)…