Browsing: Risk Management

     ވިޔަފާރިއެއް އުފެދި ކުރިއަރަމުންދާއިރު، ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނުރައްކަލަކީ ކުރިން ލަފާނުކުރެވޭ ހާދިސާތަކާއި ހާލަތްތަކަށް، އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ “ރިސްކަށް” ހަރުދަނާ ސްޓްރެޓެޖީއެއް ނެތުމެވެ.…